JSON API

Lorem.vn JSON API cho phép bạn tạo ra đoạn giả văn bản Lorem Ipsum ở bất kỳ ứng dụng nào một cách đơn giản qua phương thức HTTP GET và chúng tôi sẽ trả về cho bạn một mảng ký tự bằng JSON.

Cú pháp:

  • type: all-meat for meat only or meat-and-filler for meat mixed with miscellaneous ‘lorem ipsum’ filler.
  • paras: optional number of paragraphs, defaults to 5.
  • sentences: number of sentences (this overrides paragraphs)
  • start-with-lorem: optional pass 1 to start the first paragraph with ‘Bacon ipsum dolor sit amet’.
  • format: ‘json’ (default), ‘text’, or ‘html’

Ví dụ:

  • http://lorem.vn/api/?type=meat-and-filler
  • http://lorem.vn/api/?type=all-meat&paras=2&start-with-lorem=1
  • http://lorem.vn/api/?type=all-meat&sentences=1&start-with-lorem=1
  • http://lorem.vn/api/?type=meat-and-filler&paras=5&format=text
  • http://lorem.vn/api/?type=all-meat&paras=3&start-with-lorem=1&format=html

jQuery Code:

$(document).ready(function() 
{
	$("#baconButton").click(function()
	{
		$.getJSON('http://lorem.vn/api/?callback=?', 
			{ 'type':'meat-and-filler', 'start-with-lorem':'1', 'paras':'3' }, 
			function(baconGoodness)
		{
			if (baconGoodness && baconGoodness.length > 0)
			{
				$("#baconIpsumOutput").html('');
				for (var i = 0; i < baconGoodness.length; i++)
					$("#baconIpsumOutput").append('<p>' + baconGoodness[i] + '</p>');
				$("#baconIpsumOutput").show();
			}
		});
	});
});